اجرای طرح پازلی


Patern B

600 در 400 میلی متر 2 عدد (مدلA)
400 در 400 میلی متر 2 عدد (مدلB)
300 در 300 میلی متر 2 عدد (مدلC)

Patern A

610 در 406 میلی متر 2 عدد (مدلA)
406 در 406 میلی متر 4 عدد (مدلB)
406 در 203 میلی متر 2 عدد (مدلC)
203 در 203 میلی متر 4 عدد (مدلD)

 

ارسال پیام برای گروه صنایع سنگ پارس ماربل


Translate »